تبلیغات
آینده از آن حزب الله - سیلیاینجا فدائیان حسین مست می شوند

 

سیلی

 

نوشته شده توسط:علی

دخترک بدجوری نظم صف را به هم ریخته بود ، نگهبان چند باری بهش تشر زده بود، اما فایده نداشت اون همش سرش بالا بود خیره شده بود به یه نور.

ناگهان نگهبان جلو اومد و سیلی محکمی به گوش دخترک زد... همه ساکت شدند ... دخترک با بغض عجیبی خطاب به اون نور فریاد زد: بابا ارث مادرمون رو بهم دادن...