تبلیغات
آینده از آن حزب الله - زهرایی ترین اماماینجا فدائیان حسین مست می شوند

 

زهرایی ترین امام

 

:

نوشته شده توسط:علی

به نام خدای زهراءدیشب که از میدان صبحگاه دوکوهه به آسمان نگاه می کردم به نظرم ماه از همیشه زیباتر شده بود. نه فقط به این دلیل که چهارده اش کامل شده بود . نه . از کودکی ماه کامل که می بینم به یاد بارش مطهر کرامت امام مجتبی می افتم . دلم می گوید حسن(ع) جلوه ی حُسن زهراست . سرخی خون حسین امتداد خون دل خوردن حسن است و زینب اگر صبر آموخت از حسن آموخت و عباس هم رسم رزم را از حسن آموخت در صفین !
مجتبی نسترن زیبای علیست و  گل پسر دلربای زهرا . به گمانم امام مجتبی زهرایی ترین امام ماست . مادری ترین مولا...
ای مقتدای صبرِ خامنه ای ، تو مولای عباس بودی و عباس مطیع امر توست به عباس بفرما تا ظهور مهدی ، خامنه ای ما را نگه دار باشد ...